Ngày 28/10/2019, đấu giá vật tư, vật liệu, thu hồi từ việc phá dỡ tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá:

- Tài sản thanh lý là vật tư, vật liệu, thu hồi từ việc phá dỡ trên khu đất thu hồi Trụ sở cũ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái bình gồm: Nhà làm việc 3 tầng, nhà để xe số 01, lán để xe, nhà để xe số 02, tường rào, cổng dậu.

- Giá khởi điểm là: 8.099.000đ (Tám triệu không trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn).

- Số tiền đặt trước là: 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 24/10/2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

- Địa điểm: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên. Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình.

4. Thời gian xem tài sản: Hồi 14 giờ Ngày 24/10/2019 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước, phát phiếu trả giá: Ngày 25/10/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 tại ngân hàng (NCB) Ngân hàng Quốc Dân Việt Nam - chi nhánh Thái Bình của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Hoặc nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình).

6. Thời gian tổ chức đấu giá, và mở cuộc đấu giá:

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút, ngày 28/10/2019 (Giờ hành chính)

- Thời gian mở hòm phiếu và công khai kết quả trả giá: Từ 9 giờ 10 phút, ngày 28/10/2019 (Giờ hành chính)

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

8. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ) theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

9. Đối tượng, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

9.1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật;

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

9.2. Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá ( theo mẫu đơn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành);

- Cam kết hoàn thành việc tháo dỡ, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu (phá dỡ đến hết phần móng nhà) để trả lại mặt bằng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận tài sản đáu giá;

- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận, chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu vi phạm các quy định trên người trúng đáu giá phải bồi thường thiệt hại;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

9.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức kinh tế có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ công trình có nhu cầu mua tài sản đến tham gia đấu giá.

Ngày 28/10/2019, đấu giá vật tư, vật liệu, thu hồi từ việc phá dỡ tại tỉnh Thái Bình - ảnh 1