Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 27/9/2018 do Ban Quản lý CDADDT XDCT huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: