Ngày 27/6/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 27/6/2019 do Đội Quản lý thị trường số 4 ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: 

TT

Tên tài sản

Đơn

vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

CLCL

(%)

Thành tiền (đồng)

1

Sạc dự phòng SAMSUNG

Cái

12

30.000

360.000

2

Sạc dự phòng hiệu RUNY39

Cái

09

30.000

270.000

3

Sạc dự phòng hiệu RUNY38

Cái

12

30.000

360.000

4

Kính cường lực hiệu KASL

Cái

400

2.000

800.000

5

Loa mini hiệu YS-602

Cái

03

35.000

105.000

Tổng cộng

1.895.000

(Bằng chữ: Một triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

  c. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Các Quyết định về việc chuyển giao tang vật, phương tiện, giấy tờ số 10/QĐ-ĐQLTT ngày 22/02/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Quyết định Tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính số 0003877/QĐ-TTTHTV ngày 22/02/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4; Các Biên bản giao nhận tang vật, phương tiện, giấy tờ số 10/QĐ-ĐQLTT ngày 22/02/2019; Biên bản Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004449/BB-TTTVPT ngày 22/02/2019; Biên bản định giá tang vật, phương tiện (lần 3) số 07/BB-ĐGTV và bảng kê chi tiết giá trị tạng vật, phương tiện ngày 21/5/2019.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.895.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 20 và 21/6/2019 tại kho của Đội Quản lý thị trường số 4. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính ngày 24/6/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 26/6/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

7. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 30’ ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.