Ngày 27/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố KonTum, tỉnh KonTum

(BĐT) - Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh KonTum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2019 như sau: