Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vũng Liêm ủy quyền như sau: