Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do UBND huyện Hà Quảng ủy quyền như sau: