Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau: