Ngày 26/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2019 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trụ sở làm việc (cũ) của Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cụ thể: 

TT

Tên tài sản

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng/ hồ sơ)

Bước giá
(đồng)

1

Quyền sử dụng đất

166

6.652.263.000

2

Tài sản gắn liền với đất (01 ngôi nhà, cấp hạng III, diện tích sử dụng 441 m2)

441

509.600.000

Tổng cộng(làm tròn)

7.162.000.000

500.000

1.000.000.000

50.000.000

- Tổng giá khởi điểm (làm tròn): 7.162.000.000 đồng (Bảy tỷ một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

  - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nghĩa vụ nộp các loại phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 21 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019.

7. Thời gian bỏ phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 21 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dich vụ đấu giá tài sản phát hành.

9. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;