Ngày 25/12/2019, đấu giá vât tư tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/12/2019 do Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải ủy quyền như sau:

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín. Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Nhiệt Điện Duyên Hải. Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá:

+ Danh mục: 

STT

Tên vật tư thiết bị

Đơn vị

Số lượng

đề nghị

thanh lý

Biện pháp thanh xử lý

Tình trạng kỹ thuật

A

B

C

1

4

5

1

Thép tấm XAR500 12mm

Kg

1.616,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

2

Thép tấm XAR500,

Dày:6mm,2000x6000x6mm

Kg

87,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

3

Thép tấm CT3 5mm

Kg

125,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

4

Đồng hồ áp suất 15 bar

Kg

6,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

5

Dây ê may trần 1 lớp F 0,85

Kg

10,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

6

Bu lông M12x40mm + đai ốc + long đền

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

7

Bu lông M16x100 + đai ốc + long đền

Kg

17,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

8

Bu lông M16x40 + đai ốc + đệm vênh

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

9

Bu lông M16x60 + đai ốc + long đền

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

10

Bu lông M16x80mm + đai ốc+ long đền

Kg

15,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

11

Bu lông M10x25 + đai ốc + long đền, cấp bền 8.8

Kg

6,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

12

Bu lông M12x40 + đai ốc + long đền, cấp bền 8.8

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

13

Bu lông M18x100 + đai ốc + long đền, cấp bền 8.8

Kg

7,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

14

Bu lông M10x40mm + đai ốc + long đền + đệm vênh

Kg

5,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

15

Bu lông M8x30mm + đai ốc +long đền + đệm vênh

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

16

Bu lông inox + đai ốc + long đền M16x100mm

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

17

Bu lông inox 316 M12x60 + đai ốc + long đền

Kg

4,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

18

Vòng bi SKF 22232 CC/W33

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

19

Vòng bi 22228 CC/W33

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

20

Vòng bi 23024CDE4C3S11-NSK

Kg

4,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

21

Vòng Bi 29324E NSK

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

22

Vòng bi 22224CA/ME4 - NSK

Kg

17,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

23

Vòng bi 22216 CAME4 C3, NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

24

Vòng bi 22236 CAME4, NSK

Kg

5,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

25

Vòng bi 22224 CC/W33

Kg

4,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

26

Vòng bi HR30308J NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

27

Vòng bi HR30315J-NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

28

Vòng bi HR30316J-NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

29

Vòng bi 6205 - 2Z

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

30

Vòng bi 6310, NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sửdụng được

31

Vòng bi 6208 - 2Z/C3

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

32

Vòng bi 6210

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

33

Vòng bi 6222CM - NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

34

Vòng bi 6305

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

35

Vòng bi 6309DDUCM-NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

36

Vòng bi 6311DDUCM-NSK

Kg

5,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

37

Vòng bi 6202DDU

Kg

0,1

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

38

Vòng bi 6204DDUC3-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

39

Vòng bi 6212DDUCM-NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

40

Vòng bi 6308DDUCM-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

41

Vòng bi 6311ZZCM-NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

42

Vòng bi 6319C3-NSK

Kg

4,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

43

Vòng bi 6204ZZC3-NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

44

Vòng bi 6206DDU

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

45

Vòng bi 6206DDUC3-NSK

Kg

0,1

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

46

Vòng bi 6209ZZC3-NSK

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

47

Vòng bi 6210ZZC3-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi khôngthể sử dụng được

48

Vòng bi 6308ZZCM-NSK

Kg

3,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

49

Vòng bi 6309ZZCM-NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

50

Vòng bi,6310ZZC3

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

51

Vòng bi6206ZZC3-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

52

Vòng bi 6309ZZC3-NSK

Kg

4,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

53

Vòng bi 6308CM-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

54

Vòng bi 6312DDUCM

Kg

11,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

55

Vòng bi 6202 ZZ - NSK

Kg

0,2

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

56

Vòng bi 6201DDUCM-NSK

Kg

2,2

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

57

Vòng bi 6007RZ-NSK

Kg

0,2

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

58

Vòng bi 6205DDUCM-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

59

Vòng bi 6208RZ-NSK

Kg

0,4

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

60

Vòng bi 6209 DDUCM-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

61

Vòng bi6211DDUCM-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

62

Vòng bi 6308ZZC3-NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

63

Vòng bi 6319ZZC3-NSK

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

64

Vòng bi 6204DDUCM-NSK

Kg

0,2

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

65

Vòng bi 6310 ZC3

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

66

Vòng bi 6208-ZZ

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

67

Vòng bi 6311 2RS1

Kg

0,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụngđược

68

Vòng bi NU220EMCM - NSK

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

69

Vòng bi NU220EM1AC3 - FAG

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

70

Vòng bi 6207 DDUCM - NSK

Kg

0,3

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

71

Vòngbi 6007ZZCM - NSK

Kg

0,2

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

72

Vòng bi 6920-2RS - NSK

Kg

0,3

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

73

Vòng bi 6312 2RZ/Z2

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

74

Vòng bi 7312 ACM-NSK

Kg

2,5

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

75

Vòng bi NU222EM1AC3 - FAG

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

76

Vòng bi NU222EM1C3 - FAG

Kg

2,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

77

Con lăn côn, bề dày thép 3mm, đk lớn 194mm, đk nhỏ 133mm, dài 900mm, đk trục 35mm

Kg

360,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

78

Con lăn thẳng 133x1400x25F18

Kg

211,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

79

Con lăn thẳng 159x1800x30F22

Kg

324,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

80

Con lăn thẳng, 1400x133x25mm. Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

501,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

81

Con lăn thẳng, 900x159x30mm. Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

256,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

82

Con lăn thẳng 159x1800x35F28

Kg

58,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

83

Con lăn thẳng 159x1800x40F32

Kg

110,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

84

Con lăn thẳng 133x210x25F18

Kg

96,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

85

Con lănthẳng 159x275x35F28

Kg

28,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

86

Con lăn thẳng 159x600x30F22

Kg

323,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

87

Con lăn côn 108/176x500x30F22

Kg

241,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

88

Conlăn côn 133/194x600x35F28

Kg

243,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

89

Con lăn côn 108/187x680x30F22

Kg

384,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

90

Con lăn xoắn 133x1400x25F18

Kg

180,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

91

Con lăn giảm chấn 133x465x30F22

Kg

32,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

92

Con lăn giảm chấn 159x600x40F32

Kg

126,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

93

Con lăn giảm chấn 159x600x30F22

Kg

111,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sửdụng được

94

Con lăn xoắn 159x1800x35F28

Kg

167,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

95

Con lăn giảm chấn, 530x159x40mm. Vòng bi NSK

Kg

168,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

96

Con lăn gân làm sạch băng tải khu vực CCCC, 1600x159x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

120,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

97

Con lăn thẳng,465x133x25mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

326,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

98

Con lăn thẳng,530x159x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng biNSK

Kg

300,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

99

Con lăn côn,530x133-194x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

374,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

100

Con lăn côn,780x108-194x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

339,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

101

Con lăn thẳng,1600x159x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

324,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

102

Con lăn thẳng,275x159x35mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

7,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

103

Con lăn thẳng,800x159x30mm,Vỏ thép dày 3mm,Vòng bi NSK

Kg

355,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

104

Con lăn giảm chấn băng tải, 530x159x40mm, Vòng bi SKF

Kg

180,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

105

Con lăn thẳng băng tải, 1600x159x30mm, Vòng bi SKF

Kg

135,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

106

Con lăn thẳng 700x159x25mm

Kg

72,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

107

Con lăn giảm chấn 465x159x30F22

Kg

220,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụngđược

108

Con lăn giảm chấn 530x159x30mm

Kg

480,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

109

Con lăn côn 530x133-194x35mm

Kg

60,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

110

Băng tải B1200-EP300x5x(6+3)

Kg

780,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thểsử dụng được

111

Diềm chắn than kép CK005-15200

Kg

120,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

112

Bearing For Pump SKF6320 -BOP DH1

Kg

4,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

113

Fan bearing-22324CC/W33-Coal Pulverizers-Auxiliaries for Boiler DH3

Kg

15,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

114

BEARING OF Sealing Air Fans-22324 CC/W33-Draft System -Auxiliaries for Boiler DH3

Kg

15,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

115

Motor bearing-6316/C3-Auxiliaries for steamturbine DH3

Kg

12,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

116

ROLLING SHAFT (BEARING)-NU319ECJ-Auxiliaries for steam turbine DH3

Kg

4,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

117

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ dầu MBA-OTI series/35AKM

Kg

1,0

Thanh lý

Hàng thu hồi không thể sử dụng được

Tổng cộng

 

10.189,20

 

 

+ Giá khởi điểm: 38.270.448 đồng

+ Bước giá: 5.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên;

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

Khi tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký (theo Mẫu do Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín phát hành); nộp bản (sao y) giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức); nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá/hồ sơ.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23 tháng 11 năm 2019 (giờ làm việc hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, địa chỉ Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0978.910555; Email: daugiabaotintravinh@gmail.com để được hướng dẫn chi tiết.