Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản trên đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 7, thanh phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá.

a) Danh mục tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở và tài sản trên đất đối với nhà số 38 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

b) Nguồn gốc của tài sản đấu giá

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Diện tích đất: 85,3 m2.

+ Vị trí khu đất: Vị trí 1 đường Trần Hưng Đạo.

+ Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất (thu tiền một lần).

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tròn số): 7.800.000.000 đồng (Bảy tỷ tám trăm triệu đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất ở: 7.459.485.000 đồng;

- Giá trị tài sản trên đất: 339.878.000 đồng.

(Mức giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính và các khoản phí khác).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17-18/10/2019;

b) Địa điểm xem tài sản đấu giá: Số 38 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01/10/2019 đến 16 giờ 00, ngày 22/10/2019;

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Sở Tài chính Phú Yên (Số 48 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

b) Tiền đặt trước: 1.170.000.000 đồng/hồ sơ (Một tỷ, một trăm bảy mươi triệu đồng). (tương đương 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá);

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trước 16 giờ 00, ngày 22/10/2019.

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên, số tài khoản: Số 5901.0000.312584 - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

- Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ00, ngày 22/10/2019.

b) Thời gian chốt hồ sơ tham gia đấu giá: Vào lúc 17h00 ngày 22/10/2019.

c) Địa điểm đăng ký và chốt hồ sơ đăng tham gia đấu giá: Sở Tài chính Phú Yên (Số 48 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

d) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá đều được tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định;

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Phiếu trả giá và bì thư niêm phong;

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản sao sổ hộ khẩu;

+ Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2019.

b) Địa điểm đấu giá tài sản: Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

c) Bước giá tối thiểu: tương đương 1% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (áp dụng trong trường hợp có từ 2 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá).