Ngày 24/8/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Ngọc Hồi, Kom Tum

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land thông báo bán đấu giá tài sản ngày 24/8/2018 do Agribank chi nhánh huyện Ngọc Hồi Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá, Thời gian: 03 lô tài sản thế chấp giữa Agribank chi nhánh huyện Ngọc Hồi Kon Tum với Hộ Bà Lê Thị Liên (người đại diện theo hợp đồng ủy quyền là Ông Chu Anh Tú). Chi tiết như sau:

1.1 Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 5 và 8; tờ bản đồ số: 15, Thôn Phi Pháp, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số U332697 do UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cấp ngày 25/02/2002) là tài sản thế chấp giữa Agribank chi nhánh huyện Ngọc Hồi Kon Tum với Hộ Bà Lê Thị Liên (người đại diện theo hợp đồng ủy quyền là Ông Chu Anh Tú). Chi tiết:

+ Diện tích: 68.246 m2 (Trong đó: đất CN 68.246 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 68.246 m2; Mục đích sử dụng: Đất CN; Thời hạn sử dụng: Tháng 2/2052; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất).

+ Tài sản gắn liền với đất: Vườn cây cao su (Chủng loại: Cao su PP260; Số lượng: 3.500 cây; Đặc điểm vườn cây: Cao su trồng năm 2004).

* Giá khởi điểm (Theo chứng thư thẩm định giá số 1272/18/CT.SACC ngày 26/07/2018 của Công ty cổ phần tư vấn & thẩm định giá Đông Nam) là:

- Quyền sử dụng đất:     1.023.690.000 đồng

- Tài sản gắn liền với đất:   1.890.000.000 đồng

Tổng giá khởi điểm Lô số 1: 2.913.690.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm mười ba triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

- Đặt trước: 292.000.000 đồng.

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

* Giá trúng đấu giá không bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

1.2 Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 20; tờ bản đồ số: 22, Thôn Phi Pháp, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số số AN370520 do UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cấp ngày 18/12/2008) là tài sản thế chấp giữa Agribank chi nhánh huyện Ngọc Hồi Kon Tum với Hộ Bà Lê Thị Liên (người đại diện theo hợp đồng ủy quyền là Ông Chu Anh Tú). Chi tiết:

+ Diện tích: 19.449 m2 (Trong đó: đất trồng cây hàng năm khác: 19.449 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 19.449 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác; Thời hạn sử dụng: Tháng 10/2018; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất).

+ Tài sản gắn liền với đất: Vườn cây cao su (Chủng loại: Cao su PP260; Số lượng: 1.000 cây; Đặc điểm vườn cây: Cao su trồng năm 2004).

* Giá khởi điểm (Theo chứng thư thẩm định giá số 1272/18/CT.SACC ngày 26/07/2018 của Công ty cổ phần tư vấn & thẩm định giá Đông Nam) là:

- Quyền sử dụng đất:     272.286.000 đồng

- Tài sản gắn liền với đất:   540.000.000 đồng

Tổng giá khởi điểm Lô số 2: 812.286.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười hai triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn).

- Đặt trước: 82.000.000 đồng.

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

* Giá trúng đấu giá không bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

1.3 Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 32; tờ bản đồ số: 01, Thôn Phi Pháp, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số số AN370519 do UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cấp ngày 31/12/2008) là tài sản thế chấp giữa Agribank chi nhánh huyện Ngọc Hồi Kon Tum với Hộ Bà Lê Thị Liên (người đại diện theo hợp đồng ủy quyền là Ông Chu Anh Tú). Chi tiết:

+ Diện tích: 26.411 m2 (Trong đó: đất trồng cây lâu năm: 26.411 m2 ; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 26.411 m2 ; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm ; Thời hạn sử dụng: năm 2020 ; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất).

+ Tài sản gắn liền với đất: Vườn cây cao su (Chủng loại: Cao su PP260; Số lượng: 1.300 cây; Đặc điểm vườn cây: Cao su trồng năm 2004).

* Giá khởi điểm (Theo chứng thư thẩm định giá số 1272/18/CT.SACC ngày 26/07/2018 của Công ty cổ phần tư vấn & thẩm định giá Đông Nam) là:

- Quyền sử dụng đất:     369.754.000 đồng

- Tài sản gắn liền với đất:   702.000.000 đồng

Tổng giá khởi điểm Lô số 3: 1.071.754.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).

- Đặt trước: 108.000.000 đồng.

- Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

* Giá trúng đấu giá không bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày có niêm yết thông báo đến 15h00’ ngày 21/08/2018 tại Agribank Chi nhánh huyện Ngọc Hồi hoặc Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land.

- Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có niêm yết thông báo đến ngày 21/08/2018 tại: Thửa đất số: 5 và 8; tờ bản đồ số: 15; Thửa đất số: 20; tờ bản đồ số: 22; Thửa đất số: 32; tờ bản đồ số: 01, Thôn Phi Pháp, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá theo Khoản 2, Điều 39 của Luật đấu giá tài sản. Nộp chuyển khoản: (Không thu bằng tiền mặt).

+ Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Dương Châu-Land

+ Số TK : 5100201009073, Tại: Ngân hàng NNo&PTNT Tỉnh Kon Tum

- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 09h00’ ngày 24/08/2018 tại Hội trường ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ngọc Hồi.

* Giá trúng đấu giá không bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

* Khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 16h00’ ngày 07/09/2018.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Chi tiết liên hệ tại: Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land (230 Bà Triệu – TP.Kon Tum – Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).