Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: