Ngày 23/12/2019, đấu giá xe ô tô Daihatsu tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2019 do Hội đồng thanh lý của Nhà xuất bản Tư pháp ủy quyền như sau: