Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: