Ngày 22/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tái sản gắn liền với đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau: