Ngày 21/6/2019, đấu giá tài sản thanh lý tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2019 do Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: