Ngày 21/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 21/10/2019 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, loại đất, vị trí, diện tích và thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Tổng số lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 11 lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Loại đất: Đất ở tại đô thị.

c. Thông tin quy hoạch: thực hiện theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 5 (nay là TDP3), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

d. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

đ. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, địa chỉ 107 đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện
tích
(m
2)

Giá khởi điểm(đồng/m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng)

Bước giá(đồng)

Khu quy hoạch phânlô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ

1

17

782

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

239,0

3.000.000

717.000.000

80.000.000

25.000.000

2

18

783

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

241,6

3.000.000

724.800.000

80.000.000

25.000.000

3

19

784

8

VT1 đườngQH 11,5m; 1 mặt tiền

235,3

3.000.000

705.900.000

80.000.000

25.000.000

4

20

785

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

235,1

3.000.000

705.300.000

80.000.000

25.000.000

5

21

786

8

VT1 đường QH 11,5m; 2 mặt tiền QH 11,5m

217,2

3.200.000

695.040.000

80.000.000

25.000.000

6

22

787

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,4

3.000.000

565.200.000

80.000.000

25.000.000

7

23

788

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,6

3.000.000

565.800.000

80.000.000

25.000.000

8

24

789

8

VT1 đường QH 11,5m; 1 mặt tiền

188,3

3.000.000

564.900.000

80.000.000

25.000.000

9

25

790

8

VT1 đường QH 11,5m; 2 mặt tiền QH 11,5m và QH 6,0m

222,1

3.100.000

688.510.000

80.000.000

25.000.000

10

26

791

8

VT1 đường QH 6,0m; 1 mặt tiền

170,5

2.500.000

426.250.000

80.000.000

25.000.000

11

27

792

8

VT1đường QH 6,0m; 1 mặt tiền

172,3

2.500.000

430.750.000

80.000.000

25.000.000

2298,4

6.789.450.000

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn và khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019 (đợt 1); Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thị xã Hương Trà phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 5 (nay là TDP3), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Công văn số 82/PTQĐ ngày 17/9/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà về việc đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tổ dân phố 3, phường Hương Chữ và các giấy tờ khác có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại vị trí các lô đất (11 lô đất) thuộc Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 16/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/10/2019 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế: Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/10/2019.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 18/10/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 04 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ; Địa chỉ phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, địa chỉ 107 đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3777177 hoặc UBND phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà./.