Ngày 21/10/2019, đấu giá 7.349.245 kg gạo Nam Bộ nhập kho dự trữ quốc gia tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: 7.349.245 kg gạo Nam Bộ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018, thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh. Chi tiết theo danh mục đính kèm.

4. Giá khởi điểm: 7.700 đồng/kg (Bằng chữ: Bảy nghìn, bảy trăm đồng trên ki-lô-gam).

Hàng giao tại nơi bảo quản. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình.

5. Nơi bảo quản tài sản: tại các Chi cục Dự trữ theo danh mục đính kèm.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên, theo đơn giá cho từng đơn vị tài sản.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 18/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 đơn vị tài sản

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 tại nơi bảo quản tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019.

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định (ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền) hoặc có thể thay thế bằng bảo lãnh ngân hàng.

Ví dụ: [Nguyễn Văn A] nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản [.....].

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21/10/2019.

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Trân trọng!
DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm Thông báo số 177-5/TB-NAP.HN ngày 04/10/2019) 

TT

Đơn vị

tài sản

Địa điểm để hàng

Số lượng
(kg)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Gạo nhập kho năm 2018

7.349.245

7.700

56.589.186.500

5.658.918.650

1

Đơn vị

tài sản

01

Lô 2 A4/2,Lô 1, Lô 2 K6 kho Bình Mỹ, Chi cục DTNN Bình Lục

600.000

7.700

4.620.000.000

462.000.000

2

Đơn vị

tài sản

02

Lô 3,Lô 4 K6 kho Bình Mỹ, Chi cục DTNN Bình Lục

400.000

7.700

3.080.000.000

308.000.000

3

Đơn vị

tài sản

03

Lô1, Lô2 A4/2;Lô1, Lô2 A4/3 kho Ba Đa, Chi cục DTNN Lý Nhân

500.000

7.700

3.850.000.000

385.000.000

4

Đơn vị

tài sản

04

Lô1,Lô2 A4/4;Lô1,Lô2 A5/1 kho Ba Đa, Chi cục DTNN Lý Nhân

500.000

7.700

3.850.000.000

385.000.000

5

Đơn vị

tài sản

05

Lô1, Lô2 K1/4; Lô1, Lô2 K1/6; Lô1 K1/9 kho Trại Cá, Chi cục DTNN Lý Nhân

750.000

7.700

5.775.000.000

577.500.000

6

Đơn vị

tài sản

06

Lô1, Lô2 A1/2; Lô1 A1/3 kho

Cầu Vòi, Chi cục DTNN Nam Ninh

600.000

7.700

4.620.000.000

462.000.000

7

Đơn vị

tài sản

07

Lô1, Lô2 A2/1; Lô1,Lô2 A2/2

kho

Cầu Vòi, Chi cục DTNN Nam Ninh

800.000

7.700

6.160.000.000

616.000.000

8

Đơn vị

tài sản

08

K2/11, K2/15, K3/5 kho

Tam Tòa, Chi cục DTNN

Nghĩa Hưng

550.000

7.700

4.235.000.000

423.500.000

9

Đơn vị

tài sản

09

K2/16, K3/1, K3/3

kho

Tam Tòa, Chi cục DTNN

Nghĩa Hưng

650.000

7.700

5.005.000.000

500.500.000

10

Đơn vị

tài sản

10

Lô1, Lô2, Lô3, Lô4 A9/1 kho

Bắc Sơn, Chi cục DTNN Tam Điệp

629.240

7.700

4.845.148.000

484.514.800

11

Đơn vị

tài sản

11

Lô1, Lô2, Lô3, Lô4 A9/2

kho

Bắc Sơn, Chi cục DTNN Tam Điệp

800.000

7.700

6.160.000.000

616.000.000

12

Đơn vị

tài sản

12

Lô3 K5 kho

Xanh Dưới, Chi cục DTNN

Yên Khánh

250.000

7.700

1.925.000.000

192.500.000

13

Đơn vị

tài sản

13

Lô1, Lô2 A4/2; C3/3; C3/7 kho

Bình Sơn, Chi cục DTNN

Yên Mô

320.005

7.700

2.464.038.500

246.403.850