Ngày 21/02/2019, đấu giá tro bay và xỉ đáy lò tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 21/02/2019 do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Nhiệt điện Mông Dương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản cho 2 lô sản phẩm là:

- Lô 1: Toàn bộ khối lượng tro bay của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 thải ra trong quá trình hoạt động dự kiến trong 03 năm là: 3.616.071 m3

- Lô 2: Toàn bộ khối lượng xỉ đáy lò của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 thải ra trong quá trình hoạt động dự kiến trong 03 năm là: 1.146.009 m3

Lý do đấu giá: để phục vụ làm phụ gia cho vật liệu xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và tăng khả năng sử dụng bãi thải xỉ cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 - Khu 3, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm lô 1 - Tro bay

- Giá khởi điểm của 1m3 Tro bay là: 500 đ/m3 (Năm trăm đồng trên mét khối)

- Tổng giá khởi điểm: 1.808.035.000 đồng (Một tỷ, tám trăm linh tám triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng);

4.2. Giá khởi điểm lô 2 - Xỉ đáy lò

- Giá khởi điểm của 1m3 xỉ đáy lò là: 5.000 đ/m3 (Năm nghìn đồng trên mét khối)

- Tổng giá khởi điểm: 5.730.045.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm ba mươi triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng);

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 02 lô sản phẩm nêu trên chưa bao gồm thuế, các lệ phí, chi phí giao nhận hàng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

5.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với Tro bay: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên hồ sơ)

- Đối với Xỉ đáy lò: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên hồ sơ)

5.2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Đối với Tro bay: 350.000.000 đồng/hồ sơ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn trên hồ sơ)

- Đối với Xỉ đáy lò: 1.000.000.000 đồng/hồ sơ (Một tỷ đồng chẵn trên hồ sơ)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Đối tượng tham gia đấu giá

Mọi tổ chức/Cá nhân có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá, có khả năng tài chính được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của hồ sơ mời đấu giá này và quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Trường hợp khách hàng Liên danh để tham gia đấu giá thì phải có thỏa thuận liên danh, trong đó xác định rõ đại diện cho Liên danh, quyền và nghĩa vị của các bên Liên danh.

6.2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

- Thuộc đối tượng quy định tại tiểu mục 2.1 mục này

- Có Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo quy định tại tiểu mục 2.3);

6.3. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

* Đối với khách hàng là tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản ban hành (có dấu đỏ);

- Có bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Biên bản thỏa thuận Liên danh giữa các khách hàng (áp dụng đối với trường hợp liên danh, kể cả liên danh giữa tổ chức và cá nhân).

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức).

- CMND của người đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện liên danh).

- Có “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá năng lực quy định tại quy chế của công ty ban hành và “Hồ sơ đề xuất giá đấu giá”.

* Đối với cá nhân, thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phát hành (có dấu đỏ);

- Có bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu và sổ hộ khẩu (nếu có) …

- Có “Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật” đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá năng lực quy định tại quy chế của công ty ban hành và “Hồ sơ đề xuất giá đấu giá”.

* Khách hàng tham gia đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký đấu giá tài sản trong thời hạn theo Thông báo bán đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản quy định.

6.4. Điều kiện được tham gia đấu giá

- Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá quy định.

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

- Nộp đủ tiền theo quy định.

- Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

7.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực trạng tài sản đấu giá và tham khảo thông tin tài sản, hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 18/02/2019(trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến hết ngày 18/02/2019 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ, tiếp nhận phiếu trả giá: Tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 20/02/2019 (Trong giờ hành chính)

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số tài khoản 8411100195002 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Thanh Hóa.

7.4. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu từ 14h00 ngày 21/02/2019 tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản nêu tại mục 3.1 theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 02373.711.456 – 0904.235.586.