Ngày 20/6/2019, đấu giá xe ô tô thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/6/2019 như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá

Đơn vị tính: Đồng

TT

Tên tài sản bán đấu giá

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Tiền đặt trước

1

Xe ô tô Nissan Bluebird, biển kiểm soát: 31A-1331

35.000.000

150.000

2.000.000

2

Xe ô tô Ford Mondeo, biển kiểm soát: 31A-6199

72.500.000

150.000

4.500.000

- Nguồn gốc tài sản bán đấu giá: Tài sản công của Viện Chiến lược phát triển quản lý, sử dụng.

- Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng - VAT.

- Người tham gia đấu giá có thể tham gia đấu giá 01 xe ô tô hoặc cả lô 02 xe ô tô. Mọi chi phí liên quan đến việc di dời, sử dụng tài sản và chuyển quyền sở hữu, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác... (nếu có) sẽ do người tham gia đấu giá trúng đấu giá chịu.

2. Phương thức và hình thức đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp, nộp phiếu trả giá).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Trụ sở Viện Chiến lược phát triển, số 65 phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 03/6/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/6/2019.

- Địa điểm: Hội đồng đấu giá tài sản để bán thanh lý xe ô tô của Viện Chiến lược phát triển (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá của Viện): Phòng Hành chính – Quản trị, tầng 5, nhà 7 tầng, trụ sở 65 phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật đấu giá.

6.  Phương thức địa điểm, thời gian nhận tiền đặt trước

- Phương thức: Nộp tiền mặt trực tiếp tại nơi đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 17/6/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/6/2019.

7. Thời gian, hình thức, địa điểm nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá

- Thời gian nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 03/6/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 19/6/2019.

- Hình thức nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Hội đồng đấu giá của Viện: Phòng Hành chính – Quản trị, tầng 5, nhà 7 tầng, trụ sở 65 phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 20/6/2019.

9. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trụ sở Viện Chiến lược phát triển, số 65 phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Viện Chiến lược phát triển trân trọng thông báo./.