Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 20/12/2019 như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất:

a. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 49 lô đất Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

c. Vị trí: Nằm ở vị trí 1 đường Văn Lang, vị trí 1 đường Hiền Lương, và vị trí 1 đường quy hoạch 13,5m.

d. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 14.023,9 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng trong giai đoạn này đã được đầu tư xong các hạng mục: phần đường giao thông bê tông, san nền, hiện nay đang triển khai đầu tư các hạng mục còn lại: hệ thống cấp điện, cấp nước và hệ thống thoát nước.

đ. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp huyện năm 2019; Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích

(m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

1

25

198

40

275,0

Vị trí1 đường
quy hoạch 13,5m

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

2

26

211

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

3

27

199

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

4

28

276

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

5

29

200

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

6

30

277

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

7

31

201

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

8

32

210

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

9

33

202

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

10

34

209

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

11

35

203

40

275,0

1.150.000

316.250.000

13.000.000

48.000.000

12

36

208

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

13

41

204

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

14

42

207

40

275,0

1.000.000

275.000.000

11.000.000

42.000.000

15

43

205

40

314,0

Vị trí1 đường quy hoạch 13,5m (2 mặt 2 đường quy hoạch 13,5m)

1.150.000

361.100.000

15.000.000

55.000.000

16

44

206

40

314,0

1.150.000

361.100.000

15.000.000

55.000.000

17

45

216

40

268,9

Vị trí1 đường
quy hoạch 13,5m

1.000.000

268.900.000

11.000.000

41.000.000

18

46

298

40

268,9

1.000.000

268.900.000

11.000.000

41.000.000

19

47

217

40

274,6

1.000.000

274.600.000

11.000.000

42.000.000

20

48

278

40

274,6

1.000.000

274.600.000

11.000.000

42.000.000

21

49

218

40

280,3

1.000.000

280.300.000

12.000.000

43.000.000

22

50

279

40

280,3

1.000.000

280.300.000

12.000.000

43.000.000

23

51

219

40

286,0

1.000.000

286.000.000

12.000.000

43.000.000

24

52

228

40

286,0

1.000.000

286.000.000

12.000.000

43.000.000

25

53

220

40

291,7

1.000.000

291.700.000

12.000.000

44.000.000

26

54

227

40

291,7

1.000.000

291.700.000

12.000.000

44.000.000

27

100

221

40

297,3

1.000.000

297.300.000

12.000.000

45.000.000

28

101

226

40

297,3

1.000.000

297.300.000

12.000.000

45.000.000

29

102

222

40

303,0

1.000.000

303.000.000

13.000.000

46.000.000

30

103

225

40

303,0

1.000.000

303.000.000

13.000.000

46.000.000

31

104

223

40

354,7

Vị trí1 đường quy hoạch 13,5m (2 mặt 2 đường quy hoạch 13,5m)

1.150.000

407.905.000

17.000.000

62.000.000

32

105

224

40

354,8

1.150.000

408.020.000

17.000.000

62.000.000

33

106

294

40

270,9

Vị trí1 đường
Văn Lang (2 mặt tiền đường Văn Lang và đường quy hoạch 13,5m)

2.100.000

568.890.000

23.000.000

86.000.000

34

107

293

40

250,0

Vị trí1 đường
Văn Lang

1.750.000

437.500.000

18.000.000

66.000.000

35

108

158

40

317,6

Vị trí 1 đường Hiền Lương (2 mặt tiền đường Hiền Lương và đường Văn Lang)

2.900.000

921.040.000

37.000.000

139.000.000

36

109

159

40

289,0

Vị trí 1 đường Hiền Lương (Tỉnh lộ 9)

2.300.000

664.700.000

27.000.000

100.000.000

37

110

340

40

263,0

Vị trí1 đường
quy hoạch 13,5m

1.000.000

263.000.000

11.000.000

40.000.000

38

111

341

40

265,5

1.000.000

265.500.000

11.000.000

40.000.000

39

112

342

40

266,0

1.000.000

266.000.000

11.000.000

40.000.000

40

113

343

40

266,6

1.000.000

266.600.000

11.000.000

40.000.000

41

114

344

40

269,4

1.000.000

269.400.000

11.000.000

41.000.000

42

115

345

40

272,0

1.000.000

272.000.000

11.000.000

41.000.000

43

116

346

40

273,4

1.000.000

273.400.000

11.000.000

42.000.000

44

117

347

40

264,5

1.000.000

264.500.000

11.000.000

40.000.000

45

118

348

40

272,6

1.000.000

272.600.000

11.000.000

41.000.000

46

121

351

40

302,4

1.000.000

302.400.000

12.000.000

46.000.000

47

122

352

40

327,0

1.000.000

327.000.000

13.000.000

50.000.000

48

123

353

40

330,0

1.000.000

330.000.000

14.000.000

50.000.000

49

124

354

40

332,9

1.000.000

332.900.000

14.000.000

50.000.000

Tổng cộng: 49 lô đất.

14.023,90

15.730.405.000

Ghi chú: Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại vị trí các lô đất đấu giá ở Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 17/12/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 017959899999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 19/12/2019.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 17 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 01 bản sao. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn 01 bản sao.

+ Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 01 bản sao.

+ Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 01 bản sao.

+ Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao.

(Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

e. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá từng lô, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.