Ngày 20/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Mang Thít ủy quyền như sau: