Ngày 19/12/2019, đấu giá Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Phong tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 19/12/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Đấu giá thanh lý tài sản là Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ như sau: Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ được đầu tư xây dựng và sử dụng năm 1983, diện tích nhà 355,3m2; Kết cấu tường xây, mái lợp tôn fibroximăng. Hình thức thanh lý tài sản: Phá dỡ, hủy bỏ. Danh mục tài sản chi tiết tài sản kèm theo Biên bản định giá tài sản Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ ngày 08 tháng 10 năm 2019 bao gồm: Khối hội trường, Khối nhà biểu diễn, Khối nhà vệ sinh, Phần hiên.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ.

c. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Hương Phong, địa chỉ: xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản vật tư, vật liệu phá dỡ, hủy bỏ theo Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thanh lý tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới. Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Công văn số 352/CV-UBND ngày 18/11/2019 của UBND xã Hương Phong về việc bán đấu giá tài sản khối nhà văn hóa xã Hương Phong; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc thanh lý tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; Biên bản kiểm kê tài sản Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ ngày 27/8/2019; Biên bản định giá tài sản Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ ngày 08 tháng 10 năm 2019.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2019 tại Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 10/12/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ủy ban nhân dân xã Hương Phong được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 21.342.000 đồng (Hai mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng). Chi tiết tài sản kèm theo Biên bản định giá tài sản Khối Nhà văn hóa xã Hương Phong cơ sở cũ ngày 08 tháng 10 năm 2019. Giá trên chưa bao gồm chi phí hủy bỏ, phá dỡ, bốc xếp, vận chuyển, thu hồi tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ:

a. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/12/2019.

c. Bước giá: 200.000 đồng, được áp dụng từ vòng 1.

6. Thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm:

+ Giấy chứng minh nhân dân đối và hộ khẩu đối với cá nhân: 01 bản sao;

+ Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 01 bản sao;

+ Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao.

Và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành) và hồ sơ kèm theo, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá công khai, liên tục theo từng vòng đấu, không hạn chế số vòng đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ủy ban nhân dân xã Hương Phong./.