Ngày 17/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2019 do UBND thị xã Phú Thọ ủy quyền như sau: