Ngày 17/5/2019, đấu giá 101,283 m3 gỗ xẻ tại tỉnh Kom Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kom Tum thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 17/5/2019 do Sở Tài chính tỉnh Kom Tum ủy quyền như sau: