Ngày 17/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau: