Ngày 17/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 43 lô đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 43 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 17/10/2019, chi tiết cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 43 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích quỹ đất: 5.940,9 m2.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở

4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

5. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 28/05/2019 của UBND thị xã Hương Trà.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

STT

Ký hiệu
lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Diện tích (m2)

Giá đất
cụ thể (đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

BT (04)

626

34

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

2

BT (05)

627

34

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

3

BT (06)

628

34

238,0

4.800.000

1.142.400.000

130.000.000

30.000.000

4

BT (07)

629

34

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và đường số 2 (QH 11,5m)

242,3

5.000.000

1.211.500.000

130.000.000

30.000.000

5

BT(08)

630

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

235,5

4.500.000

1.059.750.000

130.000.000

30.000.000

6

BT (09)

631

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

231,7

4.000.000

926.800.000

130.000.000

30.000.000

7

BT (10)

632

34

231,7

4.000.000

926.800.000

130.000.000

30.000.000

8

BT (11)

633

34

231,7

4.000.000

926.800.000

130.000.000

30.000.000

9

LK1 (01)

637

34

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường HươngSơ); 2 mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh và đường số 2 (QH 11,5m)

130,3

5.000.000

651.500.000

65.000.000

20.000.000

10

LK1 (02)

638

34

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

11

LK1 (03)

639

34

VT1 đường Nguyễn Chí Thanh (từ Cầu Hương Cần đến ranh giới phường Hương Sơ); 1 mặt tiền

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

12

LK1 (04)

640

34

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

13

LK1 (05)

641

34

100,8

4.800.000

483.840.000

65.000.000

20.000.000

14

LK1 (16)

652

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

15

LK1 (17)

653

34

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

16

LK1 (18)

654

34

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

17

LK1 (19)

655

34

100,5

4.000.000

402.000.000

65.000.000

20.000.000

18

LK1 (20)

656

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

129,8

4.500.000

584.100.000

65.000.000

20.000.000

19

LK2 (21)

657

34

157,5

4.500.000

708.750.000

65.000.000

20.000.000

20

LK2 (22)

658

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m)

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

21

LK2 (23

659

34

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

22

LK2 (24)

660

34

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

23

LK2 (25)

661

34

2 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m) và đường số 5 (QH 8,0m)

165,5

4.100.000

678.550.000

65.000.000

20.000.000

24

LK2 (29)

665

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh;1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

114,4

4.000.000

457.600.000

65.000.000

20.000.000

25

LK2 (30)

666

34

114,4

4.000.000

457.600.000

65.000.000

20.000.000

26

LK2 (31)

667

34

114,4

4.000.000

457.600.000

65.000.000

20.000.000

27

LK2 (32)

668

34

143,0

4.000.000

572.000.000

65.000.000

20.000.000

28

LK2 (33)

669

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 3 mặt tiền đường số 3, số 4 (QH 11,5m) và đường số 5 (QH 8,0m)

171,5

4.700.000

806.050.000

65.000.000

20.000.000

29

LK3 (34)

670

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m) và đường số 4 (QH 11,5m)

157,5

4.500.000

708.750.000

65.000.000

20.000.000

30

LK3 (35)

671

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m)

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

31

LK3 (36)

672

34

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

32

LK3 (37)

673

34

100,0

4.000.000

400.000.000

65.000.000

20.000.000

33

LK3 (38)

674

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 2 mặt tiền đường số 2 (QH 11,5m) vàđường số 5 (QH 8,0m)

165,5

4.100.000

678.550.000

65.000.000

20.000.000

34

LK3 (39)

675

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 5 (QH 8,0m)

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

35

LK3 (40)

676

34

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

36

LK3 (41)

677

34

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

37

LK3 (42)

678

34

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

38

LK3 (43)

679

34

108,5

3.000.000

325.500.000

65.000.000

20.000.000

39

LK3 (49)

685

34

VT2 đường Nguyễn Chí Thanh; 1 mặt tiền đường số 4 (QH 11,5m)

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

40

LK3 (50)

686

34

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

41

LK3 (51)

687

34

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

42

LK3 (52)

688

34

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

43

LK3 (53)

689

34

108,5

4.000.000

434.000.000

65.000.000

20.000.000

TỔNG

5940,9

24.980.760.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, điều 55 Luật đất đai năm 2013.

Đối với một thửa đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

Giá trị quyền sử sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tiền mua hồ sơ

(Đồng/hồ sơ)

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/10/2019 tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và UBND xã Hương Toàn.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và UBND xã Hương Toàn.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 14/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

Từ 08h00 đến 11h00 ngày 14/10/2019 tại UBND xã Hương Toàn.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 14/10/2019 đến 16h30 ngày 16/10/2019 (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Thời gian tổ chức đấu giá: 07 giờ 30 ngày 17/10/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Số điện thoại: 0234.3777177;

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.