Ngày 16/8/2019, đấu giá tài sản tịch thu thanh lý tại tỉnh Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/8/2019 do Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau: