Ngày 15/4/2019, đấu giá 1 xe ô tô Nissan tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu gái tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: