Ngày 15/10/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe, căn tin, quầy thuốc tại Trung tâm y tế huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh)

(BĐT) - Trung tâm y tế huyện Càng Long thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2019 như sau:

 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:

  - Tên: Trung Tâm Y tế huyện Càng Long

  - Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

  - Điện thoại: 02943.882.015

  2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  - Dự kiến tổ chức đấu giá: lúc 09 giờ, ngày 15/10/2019 (thứ ba)

  - Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Hội trường Trung Tâm Y tế huyện Càng Long (Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh)

  3. Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

  - Tài sản đấu giá: mặt bằng giữ xe, bán căn tin, bán quầy thuốc

  - Nơi có tài sản đấu giá: Trung Tân Y Tế huyện Càng Long (Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

  4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

Giá khởi điểm

Cho thuê 02 năm cho mỗi loại hình:

- Nhà giữ xe: 243.600.000/2năm (10.150.000đ/tháng)

- Căn tin: 129.600.000/2năm (5.400.000đ/tháng)

- Quầy thuốc: 24.000.000/2năm (1.000.000đ/tháng) 

  Tiền đặt trước: (20% đến 50% giá khởi điểm)

- Nhà giữ xe: 5.000.000 đ (50% giá khởi điểm)

- Căn tin: 1.000.000đ (20% giá khởi điểm)

- Quầy thuốc: 500.000đ (50% giá khởi điểm)

Người tham gia đấu giá nộp trực tiếp cho Trung tâm trong thời gian từ 08 giờ, ngày 01/10/2019 đến hết 16 giờ ngày 14/10/2019.

  5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  - Thời gian bán (phát) hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đấu giá tài sản đến hết 16 giờ, ngày 14/10/2019 tại Trung Tân Y Tế huyện Càng Long (Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản (đồng giá): 200.000 đồng/1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, người đăng ký tham gia đấu giá được nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá (kèm theo Hồ sơ tham dự), đơn đăng ký tham gia đấu giá phải được bỏ vào phong bì, có chữ ký hoặc dấu của người, tổ chức tham gia trả giá tại mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu điện hoặc được nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung Tân Y Tế huyện Càng Long (Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, ĐT: 02943.882.015

  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do đơn vị phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu (bản photocopy);

- Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

+ Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do đơn vị phát hành);

- Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền của người đứng đầu tổ chức (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá;

- Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

- Chứng từ nộp thuế môn bài, thuế tháng gần nhất (bản photocopy).

  Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung Tân Y Tế huyện Càng Long (Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh); ĐT: 02943.882.015 trong giờ hành chính./.