Ngày 14/9/2019, đấu giá thanh lý khai thác tận dụng gỗ rừng thông bị cháy tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 14/9/2019 như sau:

Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Thanh lý khai thác tận dụng gỗ rừng thông bị cháy tại vị trí khoảnh 4 tiểu khu 113 và ngoài tiểu khu, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với đặc điểm như sau:

Loại cây trồng: Thông nhựa.

Diện tích khai thác 26,49 ha trong đó: Diện tích không có sản lượng: 1,49ha; Diện tích có sản lượng: 25,00 ha.

- Nguồn gốc rừng: Trồng theo dự án PAM 2780 năm 1986-1988.

b. Nơi có tài sản đấu giá: tại vị trí khoảnh 4 tiểu khu 113 và ngoài tiểu khu, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Người có tài sản đấu giá: Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1, địa chỉ: Phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý theo Công văn số 2201/UBND-KT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc HTX NN Hương Hồ 1 xin thanh lý rừng thông bị cháy. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 2201/UBND-KT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc HTX NN Hương Hồ 1 xin thanh lý rừng thông bị cháy; Phương án và dự toán khai thác tận dụng gỗ rừng trồng sau khi cháy – năm 2019, Biên bản thẩm định hiện trường Phương án và dự toán khai thác tận dụng gỗ rừng trồng sau khi cháy năm 2019 của Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 tại NTK; khoảnh 4 tiểu khu 113, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chứng thư thẩm định giá số 1336/CTTĐG-CNHUE ngày 26/8/2019 của Công ty cổ phần tư vấn – dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 09 và 10 tháng 9 năm 2019 tại vị trí khoảnh 4 tiểu khu 113 và ngoài tiểu khu, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 06/9/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.600.000.000 đồng (một tỷ, sáu trăm triệu đồng), giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí và không bao gồm chi phí khai thác, bốc xếp, vận chuyển tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá, tiền ký quỹ:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 11 tháng 9 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2019 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 13/9/2019.

c. Bước giá: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

d. Tiền ký quỹ: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Khoản tiền mà người người trúng đấu giá phải nộp tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 ngay sau khi nộp đủ 100% số tiền mua tài sản và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá được Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 hoàn trả lại tiền ký quỹ sau khi đã hoàn tất việc khai thác và trả lại diện tích đất trồng rừng cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1 theo đúng thời gian được quy định 60 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản.

6. Thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân: 01 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 01 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Khi đã đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành) và hồ sơ kèm theo, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

c. Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 9 năm 2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com hoặc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Hồ 1./.