Ngày 14/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/3/2019 do Văn phòng ĐKĐĐ & PTQĐ thị xã Nghĩa Lộ ủy quyền như sau: