Ngày 14/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/12/2018 do UBND thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau: