Ngày 13/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Đông Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 như sau: