Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: