Ngày 12/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án đầu tư huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi ủy quyền vào ngày 12/10/2018 như sau: