Ngày 12/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/01/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: QSD đất của 69 thửa đất tại các xã Chuyên Mỹ, Sơn Hà, Hoàng Long, Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội:

- 04 thửa đất thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ. GKĐ: 3.500.000 đ/ m2. TĐT: 60.000.000 đ/ thửa đất.

- 11 thửa đất thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ. GKĐ: 1.800.000 đ/ m2. TĐT: 40.000.000 đ/ thửa đất.

- 15 thửa đất thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ. GKĐ: 1.700.000 đ/ m2. TĐT: 36.000.000 đ/ thửa đất.

- 01 thửa đất thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ. GKĐ: 1.800.000 đ/ m2. TĐT: 48.000.000 đ/ thửa đất.

- 05 thửa đất thôn Thao Nội, xã Sơn Hà. GKĐ: 20.000.000 đ/ m2. TĐT: 250.000.000 đ/ thửa đất.

- 13 thửa đất thôn Hoàng Đông, xã Hoàng Long. GKĐ 3.500.000 đ/ m2 và 5.500.000 đ/ m2. TĐT: 70.000.000 đ/ thửa đất và 100.000.000 đ/ thửa đất.

- 05 thửa đất thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc. GKĐ: 4.000.000 đ/ m2. TĐT: 50.000.000 đ/ thửa đất.

- 15 thửa đất thôn Lưu Xá, xã Phú Túc. GKĐ: 1.600.000 đ/ m2. TĐT: 35.000.000 đ/ thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm và trụ sở Ban tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên hoặc gửi qua đường bưu chính  tới trụ sở Trung tâm từ ngày 20/12/2018 đến ngày 10/1/2019.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

6. Địa điểm, thời giá mở cuộc đấu giá: Tại Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.

- Đối với các thửa đất tại xã Hoàng Long và xã Phú Túc: 07h30, ngày 12/01/2019.

- Đối với các thửa đất tại xã Chuyên Mỹ và xã Sơn Hà: 13h30, ngày 12/01/2019.