Ngày 11/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau: