Ngày 1/11/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2019 do Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau: