Ngày 10/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2019 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giá sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Chư Sê ủy quyền như sau: