Ngày 10/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2019 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: