Ngày 09/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá do UBND xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương ủy quyền vào ngày 09/11/2018 như sau:

1- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

- UBND xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

+ Địa chỉ trụ sở: Xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

2- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản.

- Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê

+ Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0915.114.581;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com.

3- Vị trí quy hoạch, tài sản, đơn giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước. 

Vị trí quy hoạch

Tài sản đấu giá

Đơn giá khởi điểm

(đồng/m2)

Tiền hồ sơ(đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Khu dân cư mới thôn Vĩnh Bình

Lô L1 (DT 142,2 m2), lô L48 (DT 108,8 m2) và từ lô L40 đến lô L47 (DT 100,0 m2/lô)

3.800.000

200.000

50.000.000

Lô L49 (DT 141,8 m2)

Lô L50 (DT 149,3 m2)

Lô L51 (DT 134,0 m2)

4.000.000

500.000

50.000.000

Từ lô L2 đến lô L19(DT 100,0 m2/lô)

4.200.000

200.000

50.000.000

- Đơn giá khởi điểm của các lô đất đã gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Không gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành.

4- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

4.1- Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự; thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; và những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

4.2- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà theo thời gian quy định tại mục 5 của thông báo này. Đăng ký tham gia đấu giá tại vị trí quy hoạch nào thì phải mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu giá cho vị trí quy hoạch đó.

4.3- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 40 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

4.4- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ đơn giá khởi điểm của lô đất. Người tham gia đấu giá phải trả từ đơn giá khởi điểm trở lên.

5- Kế hoạch tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Thông báo và niêm yết: Bắt đầu từ ngày 17/10/2018

5.1- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/10/2018 đến 15 giờ ngày 07/11/2018tại trụ sở UBND xã Thanh Cường.

5.2- Tổ chức xem khu đất: Khách hàng có thể tự đến xem khu đất đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND xã Thanh Cường vào lúc 08 giờ các ngày 01 và ngày 02 tháng 11 năm 2018 để đi xem thực tế khu đất.

5.3- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 11 năm 2018. Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số2300201011920, mở tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đơn vị hưởng là Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (khoản tiền đặt trước không tính lãi, phí nộp tiền do khách hàng chịu).

5.4- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Từ 08 giờ ngày 09/11/2018 tại hội trường UBND xã Thanh Cường.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với UBND xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê theo địa chỉ trên.