Ngày 08/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá do Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền vào ngày 08/11/2018 như sau: