Ngày 06/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá vào ngày 06/12/2018 do Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: