Ngày 04/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá vào ngày 04/12/2018 do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau: