Ngày 02/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo bán đấu giá do Phong Tài chính kế hoạch huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam ủy quyền vào ngày 02/11/2018 như sau: