Đấu giá tài sản thiết bị tàu 16.800DWT

Đấu giá tài sản thiết bị tàu 16.800DWT

22/01/2016 - 00:00
(BĐT) - Thông báo bán đấu giá thiết bị tàu 16.800DWT của Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy