Đấu giá Xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Tâm Tín Nghĩa thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ tài sản ủy quyền như sau: