Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau: