Đấu giá vật liệu thu hồi của UBND huyện Tương Dương, Nghệ An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: